Take Ten - MARIKA COUNTOURIS

Take Ten - JESSICA LEFKOW

Take Ten - KAREN CURRIE

Take Ten - IYONA BLAKE

Take Ten - LUZ NICOLÁS